نم
ايندگيهاي خارج از كشور -  Integro company   

         شركت ايران بافت به نمايندگي از اين شركت در ايران توانسته با واردكردن پارچه هاي مبلي اينتگرو كه داراي استاندارد جهاني و اروپايي مي باشد قسمتي از بازار پارچه مبلي را بخود اختصاص بدهد. اين شركت در حدود 100 نوع پارچه مبلي با نخ شانل عرضه مي نمايد كه به علت محدود بودن بازار ايران مقدار كمي از كاليته ها در ايران عرضه مي گردد.