نم
ايندگيهاي خارج از كشور -
Plasmen company

شركت ايران بافت به نمايندگي از اين شركت در ايران عرضه كننده انواع توليدات مي باشد.
1-
پارچه هاي روكش صندلي هاي اداري
2-
پارچه هاي پرده اي
3-  پارچه هاي تور
4- انواع روتختي و روميزي قابل استفاده در منزل، شركت و هتل ها