نم
ايندگيهاي خارج از كشور


1- L.M.T. company
2-
Plasmen company
3-
The Mefro company
4-
Integro company